skip to Main Content

Volwassenen

Vergoedingen mogelijk: hoogte hangt af van je polis
Wij hebben een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut als instelling. Voor volwassenen is er de mogelijkheid om een gedeeltelijke of volledige vergoeding te krijgen vanuit het basispakket van de zorgverzekeraar. Hoogte van de vergoeding hangt af van je polis: zie informatie hieronder. Onze zorg valt niet onder het aanvullend pakket maar altijd onder het basispakket.
Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake is van een geldige verwijsbrief, en dat wij een diagnose stellen die voor vergoeding in aanmerking komt. We hanteren de vanuit de NZA wettelijk vastgestelde tarieven.

Vragen?
We proberen hieronder complexe informatie zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Lees dit a.u.b. goed door, en neem zo nodig daarna contact met ons op.

Contract Achmea
Per 1-1-2024 heeft Centrum Buitengewoon een contract afgesloten met Zilveren Kruis Achmea. Dit betekent dat iedereen die verzekerd is bij één van de merken die onder Achmea vallen (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De Friesland) in 2024 een volledige vergoeding krijgt bij ons. Behalve uiteraard het wettelijk eigen risico.

Andere polissen: eigen bijdrage bij naturapolis
Ook mensen die in 2024 een restitutiepolis hebben, krijgen de zorg bij ons volledig vergoed. Een restitutiepolis is een basisverzekering, die je de vrijheid geeft om zelf je eigen zorgverlener te kiezen en daarbij een volledige vergoeding te ontvangen onafhankelijk van of deze zorgverlener een contract heeft afgesloten met je zorgverzekeraar.
Bij de andere polissen (zoals natura-, budget- en combinatiepolissen) zal je zorgverzekeraar een lager percentage vergoeden: dit varieert tussen de 50 en 80%. Het restant zal je dan zelf bij moeten betalen (eigen bijdrage).

Eigen bijdrage en eigen risico
Voor de duidelijkheid: een eventuele eigen bijdrage bij een naturapolis staat los van een wettelijk eigen risico. Deze worden nog wel eens verward met elkaar, maar betreffen 2 verschillende zaken. Het wettelijk eigen risico geldt in alle gevallen elk jaar voor je eerste zorgkosten, de hoogte daarvan is afhankelijk van je polis.

Resterende restitutiepolissen in 2024
Ieder jaar neemt het aantal restitutiepolissen af. In 2024 bestaan er volgens onze informatie nog 3 zuivere restitutiepolissen. We raden iedereen aan zelf te bellen met deze verzekeraars, indien je zeker wilt weten daar een volledige vergoeding te ontvangen bij ongecontracteerde GGZ. Geef daarbij aan dat wij de NZA tarieven hanteren (dit noemen ze vaak het marktconforme tarief).
Bij 2 van de 3 geldt een machtigingsvereiste, die we hieronder ook nader uitleggen.

Vermoedelijk zuivere restitutiepolissen 2024

 1. Menzis Basis Vrij: geen machtigingsvereiste
 2. EUCARE/ Aevitae restitutie: alleen in specifieke gevallen machtigingsvereiste (zie overzicht hieronder)
 3. ASR eigen keuze: vraag altijd een machtiging aan tussen intake en behandeling

Machtigingenbeleid
Naast het verschil tussen een restitutie en een naturapolis is ook een machtigingsvereiste iets om rekening mee te houden, bij ongecontracteerde GGZ. De naam die hiervoor gebruikt wordt varieert (machtiging, goedkeuring of akkoordverklaring), en ook de voorwaarden die gesteld worden.
In alle gevallen wordt de intakefase (deels) vergoed, en dien je de machtiging aan te vragen voordat je start met de behandeling.

Verzekeraars met machtigingsvereiste
Bij onderstaande verzekeraars speelt volgens onze informatie een machtigingsvereiste:

 • Aevitae-Eucare: Alleen bij specifieke behandeldiagnoses zoals verslaving, ADHD, autisme en somatisch symptoomstoornissen en restgroep diagnoses.
  Niet bij: PTSS, depressie en angststoornissen of andere Trauma- en stressor gerelateerde stoornissen.
  Voor meer informatie en aanvragen machtiging klik hier door naar de website.
 • ASR/ Ditzo: vraag altijd een machtiging aan tussen intake en behandeling.
  Voor meer informatie en aanvragen machtiging klik hier door naar de website.
 • CZ/ IZZ (CZ)/ Ohra/ Nationale Nederlanden/ Just: machtigingsvereiste dit lijkt te zijn ingevoerd in ’23, vraag dit zelf na
 • ONVZ/ VVAA/ Jaah: bij behandeling van meer dan 35 sessies. Behandeling korter dan 35 sessies kan dus zonder machtiging. Blijkt de behandeling onderweg toch langer te duren: alsnog z.s.m. machtiging aanvragen. Voor meer informatie en aanvragen machtiging klik hier door naar de website.
 • Zorg en zekerheid/ AZVZ
  Voor meer informatie en aanvragen machtiging klik hier door naar de website.
 • DSW: zie mededeling DSW/ Stad Holland hieronder

Mededeling Stad Holland/ DSW
DSW heeft vragen gesteld over de zorg van Centrum Buitengewoon. Centrum Buitengewoon is daarom momenteel met DSW (en Stad Holland) in gesprek. Alhoewel wij daar niet van uit gaan, is er een kans dat DSW concludeert dat zij de zorg niet vergoedt. Om onzekerheid voor cliënten en voor onszelf te voorkomen, kiezen wij er voor om op dit moment geen DSW- of Stad Holland-verzekerden in zorg te nemen. Zodra de onduidelijkheid is weggenomen, zullen wij ons beleid zo mogelijk/nodig heroverwegen.

Wat krijg ik vergoed met mijn naturapolis?
Wij krijgen deze vraag vaak, echter hebben wij hier geen sluitend antwoord op. Er bestaan veel verschillende (standaard) tarieven in de GGZ, omdat voor het bepalen hiervan meerdere variabelen worden gebruikt. Omdat we die variabelen niet op voorhand kunnen voorspellen, kunnen we ook geen exacte uitspraak doen over de kosten van jouw traject. Wij kunnen niet voorspellen welke zorg jij nodig gaat hebben en bij wie je ingepland gaat worden daarvoor.
Ook weten we van tevoren niet of het nodig en passend is om naasten bij jouw behandeling te betrekken, zoals bijvoorbeeld je ouders of partner. In dat geval zal je behandelaar daar vaak apart tijd voor in rekening brengen.

Wel hebben we de meest voorkomende tarieven op een rijtje gezet, samen met een aantal voorbeeld berekeningen. Dit geeft een globaal beeld van de tarieven, en de eventuele te betalen eigen bijdrage in de verschillende scenario’s.
Dit document gaat nog uit van de tarieven in 2023: de tarieven in 2024 liggen 6% hoger.

Stappenplan om je vergoeding helder te krijgen
Hierbij kort op een rij welke stappen je kunt zetten om uit te zoeken wat je vergoed krijgt op je huidige polis:

 1. Zoek uit welke polis je hebt (naam verzekeraar en polis).
 2. Kijk in de lijst hierboven of dit een restitutiepolis betreft. Of vraag dit na bij je zorgverzekeraar.
 3. Kijk in bovenstaande lijst of vraag na of er sprake is van een machtigingsvereiste, bij ongecontracteerde GGZ.
 4. Betreft jouw polis een naturapolis: vraag na welk percentage je vergoed krijgt bij ongecontracteerde GGZ. Hou daarvoor de meest voorkomende  prestatiecodes bij de hand (pagina 1). Waarschijnlijk wordt voor elke prestatiecode hetzelfde percentage vergoed, dus het maakt niet uit welke prestatie je als voorbeeld pakt.
 5. Je zorgverzekeraar noemt waarschijnlijk per prestatiecode een bedrag: daarmee kan je zelf uitrekenen welk percentage dit betreft van het NZA tarief in de tabel. Dat is normaal gesproken voor elke prestatiecode hetzelfde percentage.
 6. Noemt je verzekeraar een percentage, dan betreft dat vaak een bepaald percentage van het ‘gemiddelde gecontracteerde tarief’. Hou er rekening mee dat het gemiddelde gecontracteerde tarief ongeveer 85% van het NZA tarief is dat wij hanteren, dus netto kom je dan op een lagere vergoeding uit dan het tarief dat de verzekeraar noemt.
 7. Trek het percentage dat je vergoed krijgt van 100% af, dan weet je je eigen bijdrage (vaak 25% of 35%).
 8. Met dit percentage zoek je via de voorbeeld berekeningen (pagina 2 en 3) op, welke eigen bijdrage hierbij hoort in de verschillende scenario’s.
 9. Bij vragen: bel met ons algemene nummer, of mail op info@centrumbuitengewoon.nl. Bel of mail graag met gerichte vragen, en na zelf eerst onderzoek te hebben gedaan.

Tussentijds wijzigen van verzekering
Veel mensen hebben tegenwoordig een naturapolis, wat betekent dat ze onze (ongecontracteerde) zorg niet volledig vergoed krijgen. 1 januari is normaal gesproken de datum voor het overstappen van polis: dit kan niet gedurende het jaar. In sommige gevallen is het echter wél mogelijk gedurende het jaar van zorgverzekering te wisselen. Wanneer je als medeverzekerde op de polis staat, en iemand anders (bijvoorbeeld je partner of ouder) is hoofdverzekerde, dan kan dit wel. De hoofdcontractant kan jou dan uitschrijven, wanneer jij een andere zorgverzekering afsluit. Zie ook artikel 7 lid 2 via deze link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2023-01-01. Ook kan je in sommige gevallen wisselen van zorgverzekering wanneer je een nieuwe baan hebt en je collectiviteit wijzigt.

Doe zelf onderzoek
We willen benadrukken dat wij nooit verantwoordelijkheid kunnen dragen voor 100% juistheid van de informatie, omdat individuele polissen kunnen verschillen en in sommige gevallen de informatie niet goed vindbaar is. Bovenstaande informatie is bedoeld om jullie op weg te helpen in de informatievoorziening, zodat niet ieder voor zich het wiel volledig hoeft uit te vinden. Uiteraard kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor de juistheid en reikwijdte van deze informatie: vraag dit altijd na bij je zorgverzekeraar. 

No show tarief
Komt een afmelding korter dan twee werkdagen van te voren dan behouden we ons het recht voor een no show rekening van 100 euro per ingeplande sessie van 75 minuten in rekening te brengen. Gaat het om een kortere of langere sessie dan berekenen we het no show tarief naar rato.
In het geval van acute overmacht kan in sommige gevallen coulance gelden: dit ter beoordeling door Centrum Buitengewoon.
Wanneer je niet aanwezig bent bij een ingeplande sessie zonder geldige afmelding, dan sturen wij een no show rekening van 150 euro per ingeplande sessie.
De no show rekening kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar (dit betreft geen zorg).

Verwijsbrief
Klik hier voor meer informatie over aanmelden en de eisen waar de verwijzing aan moet voldoen.

Jeugd

Voor diverse gemeenten is er mogelijkheid tot vergoeding, via een verwijzing van de huisarts of het CJG.
Voor de regio IJsselland mag de verwijzing naar Charlotte Kikkert van Praktijk Papillon in Kampen.
Dit zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Voor de regio Midden IJssel Oost Veluwe mag de verwijzing naar Annelies Boers van Veerkracht Psychologie in Wapenveld.
Dit gaat om de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Aanmeldingen van jongeren lopen, net als informatie aanvragen, via de praktijk van Annelies Boers. Zie daarvoor de website van http://www.veerkrachtpsychologie.nl.

Back To Top