skip to Main Content
Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen Centrum Buitengewoon en de cliënt.

Artikel 2
Actuele informatie over kosten en vergoedingen staan op de website van Centrum Buitengewoon. Voorafgaand aan de aanmelding heeft de cliënt zich geïnformeerd over deze informatie.

Artikel 3
Indien Centrum Buitengewoon een contract heeft met de zorgverzekeraar gaat de factuur voor de zorgprestaties daar direct naartoe.

Artikel 4
Bij ongecontracteerde zorg is de cliënt aansprakelijk voor het voldoen van de facturen, ongeacht of de verzekeraar de kosten uiteindelijk aan cliënt vergoedt.

Artikel 5
Afspraken moeten uiterlijk 48u voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Afspraken op maandag moeten op de vrijdag voorafgaand voor 10u zijn doorgegeven. Bij niet annuleren of annuleringen binnen die termijn is Centrum Buitengewoon gerechtigd, ongeacht de reden, de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen, conform het no show beleid.

Artikel 6
De door Centrum Buitengewoon aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 30 dagen na de factuurfactuur te zijn betaald.

Artikel 7
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, ontvangt deze een herinnering. Volgt daarop geen betaling dan krijgt de cliënt via een aanmaning nog een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 8
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de aanmaning niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Centrum Buitengewoon zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 10
Bij betalingsachterstand na aanmaning is Centrum Buitengewoon gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Back To Top